Skip to main content

Privacy en IT

HIS: Huisartsen Informatie Systeem

Als gemeenschappelijk doel hebben we het verzorgen van een kwalitatief goede eerstelijnsgezondheidszorg voor de inwoners van Soest. Om dit te bereiken wordt er door de huisartsen intensief samengewerkt aan het kwaliteitsbeleid.

Dit uit zich ook in de praktijkautomatisering via het HIS: Huisartsen Informatie Systeem. In het His wordt de informatie opgeslagen die van belang is voor de medische zorg voor een patiënt.

De huisartsen in Soest (behalve Bank en Segaar) gebruiken hetzelfde computersysteem (Medicom van Pharmapartners). Op deze wijze wordt informatie efficiënt uitgewisseld. Dit biedt m.n. tijdens de waarnemingssituaties, wanneer een andere huisarts geconsulteerd wordt dan uw eigen, grote voordelen. En omdat alle apotheken ook zijn aangesloten op dit zelfde systeem is de medicatie bewaking en noodzakelijke informatie uitwisseling zo goed mogelijk gegarandeerd.

De privacy van uw medische gegevens wordt bewaakt. Het is mogelijk om gegevens in het elektronische dossier bij uw huisarts af te schermen voor alle anderen behalve uw eigen huisarts. 


AVG

Sedert mei 2018 is een nieuwe privacywetgeving van kracht. De bijbehorende 'Privacyverklaring van de huisartsen in Soest' kunt u hier downloaden.

Hierin treft u ook informatie over het inzagerecht in uw medische dossier. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan de website van de artsenfederatie KNMG: KNMG Inzage medisch dossier.

U kunt een aanvraagformuliergebruiken om inzage of wijziging van uw gegevens aan te vragen. Dit formulier moet u persoonlijk en met legitimatie overhandigen aan uw huisartspraktijk.

Afspraak maken voor inzage in dossier

Wilt u uw dossier inzien, dan kunt u het beste een afspraak maken op het spreekuur. U kunt uw dossier inzien en uw huisarts kan dan direct uw vragen beantwoorden en/of zaken toelichten.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Hiervoor is een richtlijn opgesteld (KNMG Advies voor overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts).

Bij het uitschrijven bij uw huisarts kunt u uw dossier naar uw nieuwe huisarts laten opsturen. Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts via een beveiligd digitaal communicatieplatform, persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier.

Meer informatie kunt u hier vinden:

  1. Informatie van de Patiëntenfederatie NPCF
  2. Brochure Een andere huisarts kiezen: informatie voor patiënt en huisarts

Opnames gesprekken met uw huisarts

In principe achtten de huisartsen het maken van opnames van gesprekken in de praktijk ongewenst.

In de volgende korte verklaring kunt u lezen waarom ze dat vinden.


EPD / LSP

Er is in de informatie technologie een probleem wanneer het gaat om privacy gevoelige maar soms belangrijke informatie: Hoe beter de (medische) informatie toegankelijk is, hoe kwetsbaarder de gegevens worden voor misbruik door kwaadwillenden. U moet voor u zelf de afweging maken wat u belangrijker vindt. Dit speelt mn in de beslissing om al dan niet uw gegevens ter beschikking te stellen van het LSP.

Het EPD (landelijk Elektronisch Patiënten Dossier) is in ontwikkeling. In 2011 kwam de aansluiting op het Landelijk Schakel-Punt (LSP), wat nodig is om dossiers uit te wisselen. Dit is echter door de overheid stilgelegd. Een aantal instanties (koepelorganisaties in de zorg) zijn sedert 2012 actief om de landelijke uitwisseling van medische gegevens toch mogelijk te maken. Dat geeft patiënten die daar prijs op stellen de mogelijkheid om hun gegevens landelijk beschikbaar te maken voor hulpverleners. Dit is echter NIET verplicht.

N.B. Wanneer u meer wilt weten over dit project of wanneer u niet wilt dat uw gegevens ter beschikking worden gesteld aan infrastructuur voor zorgcommunicatie dan kunt u kijken op: VZVZ.NL.


Formulieren op de website

Gegevens die u op deze website (Herhaalrecepten, Inschrijvingsformulieren, Reisadviesformulieren) invoert, worden niet opgeslagen. Nadat u op verzenden klikt worden alle gegevens gewist. Het verzenden gebeurd via een beveiligde verbinding. 

Helaas betekent deze veiligheidsmaatregel ook dat het niet mogelijk is om b.v. automatisch herinneringen voor herhaalrecepten te versturen. Uw apotheek kan dat wel voor u verzorgen.